ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Dla czytelnika

Kto pyta, nie błądzi. Wychodząc z tego założenia przygotowaliśmy dla naszych czytelników przyszłych i obecnych listę odpowiedzi na pytania najczęściej przez nich zadawane. Jeśli jednak nie znaleźliście tu odpowiedzi na swoje pytanie, wystarczy przesłać je na adres: opracowanie-mbp@wp.pl, a my postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć.

Jak zapisać się do Biblioteki?

Aby zapisać się do Biblioteki należy zgłosić się do najbliższej placówki bibliotecznej, mając ze sobą dowód tożsamości z numerem PESEL. Przed wyrobieniem karty bibliotecznej każdy potencjalny czytelnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu, dopiero wtedy, na podstawie danych podanych przez przyszłego Czytelnika bibliotekarz drukuje kartę zobowiązania. Następnie Czytelnik podpisuje zobowiązanie, deklarując znajomość i przestrzeganie regulaminu Biblioteki. Po dokonaniu tego, Czytelnik może już wypożyczać książki.

Czy bibliotekarz ma prawo wymagać ode mnie podania numeru PESEL?

W świetle nowych przepisów, w dowodach osobistych obywateli RP wydanych po 1 stycznia 2015 r. nie figuruje adres, wprowadzono także zmiany w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego. W związku z tym numer PESEL staje się jedynym niezmiennym i wiarygodnym identyfikatorem obywatela, a co za tym idzie Czytelnika biblioteki. Z ustawy o bibliotekach wynika obowiązek chronienia materiałów bibliotecznych ciążący na bibliotece i aby móc go zrealizować biblioteka musi uzyskać od czytelnika dane w takim zakresie, który umożliwi jej odzyskanie udostępnionych zbiorów. Bez uzyskania od czytelnika (i jego opiekuna prawnego) numerów PESEL możliwość odzyskania zbiorów lub ich równowartości może okazać się niemożliwa ze względu na niemożliwość ustalenia danych czytelnika. Wobec tego wymaganie numeru PESEL stało się koniecznością.

Czy do Biblioteki można zapisać się przez Internet lub telefonicznie?

Ze względów regulaminowych do Biblioteki należy przyjść osobiście, aby podpisać zobowiązanie czytelnicze.

Mój adres zameldowania jest inny niż zamieszkania. Czy jeśli będę wypożyczał książkę to niezbędne będzie uiszczenie kaucji?

Jeśli adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania, należy podać przy rejestrowaniu oba adresy. Nie są pobierane z tego powodu żadne dodatkowe opłaty ani kaucje. Uiszczenie kaucji dotyczy tylko osób chcących wypożyczyć zbiory do domu a zameldowanych poza powiatem sierpeckim oraz wybranych książek.

Czy z Biblioteki mogą korzystać także osoby niepełnoletnie?

Aby dokonać zapisu, osoby nieletnie muszą przyjść z rodzicami bądź z dorosłymi opiekunami, którzy poświadczają podpisem zobowiązania Czytelnika.

Ile kosztuje wyrobienie karty bibliotecznej?

Założenie karty jest bezpłatne. Jednak w przypadku jej zagubienia wydanie duplikatu kosztuje 3 zł.

Jak długo trwa wyrobienie karty bibliotecznej?

Kartę biblioteczną otrzymuje się natychmiast po zapisaniu się do Biblioteki. W tym samym dniu można wypożyczyć książki.

Czy na kartę z Wypożyczalni dla Dorosłych można wypożyczać książki z Oddziału dla dzieci lub z Filii Nr 2?

Obecnie jest to możliwe tylko w odniesieniu do Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. W Filii nr 2 obowiązuje jeszcze odrębna karta biblioteczna, lecz cały czas trwają prace nad wdrożeniem elektronicznego systemu wypożyczeń także tutaj.

Zapomniałem wydanej mi w Wypożyczalni dla Dorosłych karty bibliotecznej. Czy mogę skorzystać z Biblioteki?

Bez karty można jedynie zwracać wypożyczone materiały. Natomiast, do wypożyczenia zbiorów do domu niezbędna jest karta biblioteczna, która zawiera kod kreskowy będący „kluczem” do konta użytkownika. Takie rozwiązanie daje użytkownikom gwarancję, że na ich konta nie zostaną zapisane pozycje, których nie wypożyczali.

Zgubiłem elektroniczną kartę biblioteczną – co mam zrobić?

Należy bezzwłocznie osobiście lub telefonicznie poinformować o tym Bibliotekę. Zostanie wtedy zablokowane konto, do którego przypisana była utracona Karta. Bibliotekarz przy najbliższej wizycie odblokuje konto i wystawi (odpłatnie) duplikat karty z innym kodem kreskowym.

Czy korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne?

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Wyjątkiem są niektóre publikacje popularno-naukowe oraz audiobooki, które wypożyczane są za pobraniem kaucji w wysokości wartości wybranych pozycji. W takiej sytuacji Czytelnik dostaje potwierdzenie wpłaty kaucji. Wpłacone kaucje zwracane są użytkownikom w całości, jeżeli zwrócą wszystkie wypożyczone pozycje oraz uregulują, ewentualną, karę za ich przetrzymanie. Jeśli w ciągu 6 miesięcy od wypożyczenia książek czytelnik w żaden sposób nie skontaktuje się z Wypożyczalnią i nie zwróci książek, pobrana kaucja nie zostanie mu wypłacona. Zostanie ona przekazana na konto Biblioteki.

Czy mogę odzyskać wpłaconą kaucję, jeśli nie mam przy sobie dowodu wpłaty? Co mam zrobić jeśli go zgubiłem?

Kaucja wypłacana jest przez bibliotekarza WYŁĄCZNIE na podstawie dowodu wpłaty i w momencie zwrotu wszystkich książek wypożyczonych za kaucją. W przypadku utraty dowodu wpłaty, należy zgłosić ten fakt bibliotekarzowi, który przekazuje sprawę księgowemu. Ten sprawdza dane dotyczące kaucji i po uzyskaniu jego zgody oraz wypełnieniu przez Czytelnika odpowiedniego oświadczenia, bibliotekarz wypłaci pobraną kaucję.

Czy ktoś inny może odebrać za mnie kaucję?

Dowód wpłaty kaucji jest drukiem „na okaziciela”. Kaucja wypłacana jest osobie, która się nim posługuje, dlatego należy go pilnować, aby nie wpadł w niepowołane ręce.

Jaka jest maksymalna ilość wypożyczonych jednorazowo książek?

Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż miesiąc. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy czytelnik posiada już wypożyczone książki w bibliotece. Wtedy maksymalna liczba książek jest mniejsza o ilość wypożyczonych już pozycji.

Czy książki muszę oddać osobiście? Czy mogę zwrócić książki pocztą?

Nie ma konieczności osobistego zwrotu książek. Może je zwrócić inna osoba, nawet nie posiadająca swojego konta w Bibliotece. Można również skorzystać z usług poczty, jednak w tym wypadku lepiej po pewnym czasie skontaktować się z Biblioteką, by sprawdzić, czy przesyłka dotarła.

Czy bibliotekarz może mi skrócić lub wydłużyć okres wypożyczenia?

Biblioteka nie praktykuje skracania okresów, na jakie wypożyczane są (zgodnie z Regulaminem MBP) materiały biblioteczne. Możliwe natomiast jest wydłużenie (prolongata) terminu zwrotu wypożyczonej książki (w tym audiobooka) na okres 1 miesiąca lub w szczególnych przypadkach na okres 1 tygodnia. Prolongacie nie podlegają książki, które zostały zamówione przez innego Czytelnika.

Jak przedłużyć termin zwrotu książki wypożyczonej z biblioteki?

Aby przedłużyć termin zwrotu książki należy skontaktować się osobiście, telefonicznie lub emailowo z placówką biblioteki, w której została ona wypożyczona i ustalić termin późniejszego zwrotu książki. Adresy i telefony do poszczególnych placówek dostępne są w Danych teleadresowych na stronie głównej.

Należy jednak pamiętać, prolongata jest możliwa tylko przed upływem terminu zwrotu.

Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie książki?

Kara za przetrzymanie jednego egzemplarza książki wynosi 10 gr/dzień. Czyli przetrzymując przez okres 3 miesięcy 5 książek Czytelnik będzie zobowiązany uiścić karę w wysokości : (90 dni razy 0,10 zł) razy 5 książek = 45 zł.

Na jakiej podstawie w Bibliotekach naliczane są kary?

Podstawę prawną do pobierania kar za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów daje Bibliotekom zapis w Ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (art. 14, pkt 2). Wysokość kar w każdej bibliotece ustalana jest przez jej Dyrektora w Regulaminie korzystania z biblioteki.

Dlaczego kara za przetrzymanie zbiorów naliczana jest za niedzielę i święta, skoro biblioteka jest wtedy zamknięta?

Każdy, kto zapisuje się do biblioteki podpisuje druk tzw. zobowiązania, deklarując tym samym zgodę na obowiązujący w niej Regulamin. Regulamin MBP w Sierpcu przewiduje karę za przetrzymanie każdej wypożyczonej pozycji, ponad ustalony termin, za każdy dzień zwłoki, a więc także za niedziele i święta.

Została mi naliczona kara za przetrzymane książki. Nie mam pieniędzy, aby ją zapłacić. Czy mogę przynieść w zamian książki, których już nie potrzebuję?

Regulamin Biblioteki nie przewiduje rzeczowego ekwiwalentu za przetrzymanie zbiorów. Jednak, w uzasadnionych przypadkach, np. trudna sytuacja finansowa, MBP może przyjąć ekwiwalent, rozłożyć użytkownikowi płatność kary na dogodne raty, lub nawet od niej odstąpić. Decyzję w tej sprawie, na podstawie złożonego podania, podejmuje wyłącznie Dyrektor MBP.

Naliczono mi karę za przetrzymanie zbiorów, której nie zgadzam się zapłacić. Co mam zrobić w tej sytuacji?

Należy napisać odwołanie do dyrektora Biblioteki i pozostawić u dyżurującego bibliotekarza. Dyrektor do złożonego pisma ustosunkuje się w ciągu 14 dni.

Jakie są konsekwencje nie zapłacenia naliczonej kary?

Konto biblioteczne (bez względu na wysokość zadłużenia) zostaje we wszystkich placówkach MBP zablokowane. W stosunku do użytkowników, uchylających się od uregulowania naliczonych opłat, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Czy mogę wypożyczyć książkę telefonicznie lub przez Internet?

Telefonicznie lub przez Internet można tylko zamówić daną pozycję. Jeśli dotyczy ona książki dostępnej (nie wypożyczonej) bibliotekarz odkłada ją dla Czytelnika. Rezerwacja książki aktualna jest przez okres dwóch dni. Jeśli Czytelnik nie odbierze w tym czasie zamawianej pozycji, wraca ona do księgozbioru.

W przypadku zamawiania pozycji aktualnie wypożyczonych, bibliotekarz wpisuje czytelnika na listę oczekujących. W chwili, gdy dana pozycja zostaje zwrócona do biblioteki, informacja o dostępności dokumentu pojawi się na koncie bibliotecznym Czytelnika.

Od tego momentu zamówiona książka czeka 14 dni na odbiór przez Czytelnika. Jeśli w tym czasie nie zgłosi się po nią do Biblioteki, książka staje się dostępna dla innych Czytelników, a rezerwacja przepada. Warto więc przynajmniej raz w tygodniu sprawdzać swoje konto biblioteczne.

Czy mogę rezerwować/zamawiać książki przez Internet?

Tak, każda książka posiadająca w katalogu opcję “zamów” jest możliwa do zamówienia przez Internet. Materiały zamówione lub zarezerwowane należy odebrać w określonym w informacji o zrealizowanym zamówieniu terminie. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

Czy ktoś może za mnie wypożyczyć książkę?

Tak, jeśli należy do najbliższej rodziny Czytelnika lub został wcześniej osobiście upoważniony. Osoba upoważniana musi posiadać dokument tożsamości a w przypadku Wypożyczalni dla dorosłych wydaną Czytelnikowi elektroniczną kartę biblioteczną. Wówczas, dla wygody użytkowników Biblioteka przyjmuje, że udostępniając swoją kartę biblioteczną osobie trzeciej, upoważniamy ją do korzystania z konta. Dlatego w przypadku zagubienia karty należy niezwłocznie (także telefonicznie) poprosić bibliotekarza o zablokowanie konta.

Co powinienem zrobić, jeśli zgubiłem lub zniszczyłem książkę z Biblioteki?

Należy odkupić identyczny egzemplarz lub tytuł wskazany przez bibliotekarza. W obu tych wypadkach Czytelnik najpierw powinien skontaktować się z bibliotekarzem.

Z książki, którą wypożyczyłem wylatują kartki, czy mogę je wkleić?

Wszelkie tego typu problemy, zauważone zarówno przed wypożyczeniem, jak i te, które powstały w trakcie użytkowania należy zgłosić bibliotekarzowi. Bibliotekarz wklei kartki używając w tym celu odpowiedniego kleju. Czytelnikowi samodzielnie nie wolno dokonywać żadnych napraw książek, zwłaszcza używając do tego taśmy klejącej. Każde tego typu działanie będzie traktowane jako zniszczenie książki.

Co zrobić, jeśli w Bibliotece nie ma poszukiwanej przeze mnie książki?

W tej sytuacji, jeśli tytuł dostępny jest na rynku wydawniczym, możesz zaproponować jego zakup, wysyłając prośbę na e-mail: opracowanie-mbp@wp.pl lub złożyć swoją propozycję u bibliotekarza. Zgłoszony tytuł będzie brany pod uwagę podczas zakupu nowości wydawniczych.

Czy z Czytelni dla dorosłych mogą korzystać tylko osoby posiadające kartę czytelnika?

Ze zbiorów podręcznych mogą korzystać również ci, którzy nie są czytelnikami Biblioteki.

Czy książki dostępne w Czytelni można wypożyczać na zewnątrz?

Regulamin Czytelni zabrania wypożyczania książek na zewnątrz.

Czy istnieje możliwość wykonania kopii reprograficznej ze zbiorów bibliotecznych lub wydrukowania dokumentu z Internetu?

Kopie reprograficzne można wykonać jedynie w Czytelni Biblioteki. Fakt ten należy zgłosić pracownikowi Czytelni, gdyż to on wykonuje kopie. Kopiowanie materiałów bibliotecznych dozwolone jest wyłącznie w granicach określonych przez Ustawę o prawie autorskim. Chęć wykonania wydruku także należy zgłosić Pracownikowi Czytelni.

Czy kopie reprograficzne/wydruk są bezpłatne?

Niestety nie. Opłatę za kopie reprograficzne oraz wydruk określa regulamin Czytelni.

Czy mogę sfotografować książkę w Czytelni własnym aparatem cyfrowym?

Tak, można nieodpłatnie fotografować fragmenty zbiorów własnym aparatem cyfrowym na własny nie komercyjny użytek. Najpierw należy jednak porozumieć się w tej sprawie z pracownikiem Czytelni, gdyż nie w stosunku do każdej książki będzie to możliwe.

Czy na terenie Biblioteki jest Internet?

Z Internetu można skorzystać zarówno w Czytelni, Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziale dla dzieci, jak i w filii bibliotecznej, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe przeznaczone dla czytelników. W budynku Biblioteki Głównej jest także możliwość darmowego skorzystania z Wi-Fi, należy jedynie poprosić bibliotekarza o kod dostępu.

Czy jest możliwość zapisu danych na płyty CD lub pendrive’a?

Każde stanowisko posiada nagrywarki CD oraz wejścia na pendrive’a. Można zatem zapisać dane na własne nośniki. Zapisu danych dokonujemy samodzielnie. W przypadku problemów bibliotekarze służą pomocą.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl