ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Regulaminy

REGULAMINY I ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W OBOSTRZENIU SANITARNYM

Zasady Korzystania Z Zasobów Bibliotecznych

Zasady Korzystania Z Internetu W Obostrzeniu Sanitarnym

Oswiadczenie O Zapoznaniu Się Z Zasadami Korzystania Z Komp. W Zw. Z Covid19

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH, CZYTELNI I WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK NAUKOWYCH,

WYPOŻYCZALNI FILII BIBLIOTECZNEJ I ODDZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W SIERPCU

 

 

§ I. PRAWO KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI

1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne. Za zbiory biblioteczne uważa się: książki, czasopisma, audiobooki.

2. Z Wypożyczalni, Czytelni oraz sprzętu komputerowego i Internetu może korzystać każda osoba po zapisaniu się do biblioteki, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Korzystania ze Zbiorów Bibliotecznych. Z innych usług Biblioteki (np. ksero, imprezy biblioteczne) mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.

3. Osoby dorosłe przy zapisie powinny:
a) zapoznać się z regulaminem,
b) okazać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Podanie numeru PESEL jest obowiązkowe,
c) sprawdzić dane osobowe umieszczone na druku zobowiązania oraz podpisać oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem, co równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie.

4. Za niepełnoletniego czytelnika do 16 roku życia odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, którzy także podają swoje dane osobowe.

5. Młodzież powyżej 16 roku życia może zapisać się do biblioteki na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych kontaktowych.

7. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:
a) osoby niezarejestrowane w Bibliotece (za wyjątkiem osób korzystających z czasopism udostępnionych na miejscu).
b) osoby, które nie uregulowały wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),
c) osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających oraz osoby, które swoim zachowaniem zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki.

8. Każdy użytkownik Biblioteki ma prawo prosić bibliotekarza o pomoc w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w placówce, a także w rezerwacji książek itp.

9. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i napojów, zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

 

 

§ II. WYPOŻYCZENIA

1. W momencie zapisu do Biblioteki, czytelnik otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną z indywidualnym kodem kreskowym, która upoważnia do korzystania ze zbiorów we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

2. Utratę lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Koszt wystawienia duplikatu karty  wynosi 3 zł i ponosi go czytelnik. Duplikat karty wydaje się czytelnikowi po zgłoszeniu przez niego jej utraty lub zniszczenia oraz po okazaniu dowodu tożsamości i zapłaceniu za duplikat.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie – czytelnik odpowiada za  wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.

4. Za pomocą karty bibliotecznej czytelnik może zalogować się na swoje konto bibliotecznej. Pierwszym hasłem dostępu jest numer PESEL czytelnika. Obowiązkiem czytelnika jest jak najszybsza zmiana hasła.

5. Po zalogowaniu się na swoje konto czytelnik ma możliwość kontrolowania stanu i terminowości swoich wypożyczeń, zamawiania zbiorów, sprawdzania historii wypożyczeń.

6. Czytelnik ma możliwość zamówienia 5 jednostek bibliotecznych. Informację o zrealizowanym zamówieniu czytelnik znajdzie na swoim koncie. Zamówione pozycje czekają na odbiór w Wypożyczalni lub Czytelni 7 dni kalendarzowych.

7. Czytelnik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty. W przypadku braku karty, czytelnik zobowiązany jest okazać dowód tożsamości lub podać numer PESEL.

8. W wypożyczalniach obowiązuje wolny dostęp do półek.

9. Jednorazowo można wypożyczyć z placówki/działu 5 jednostek bibliotecznych na okres nie dłuższy niż 30 dni, z wyjątkiem czasopism, które wypożyczane są na okres 7 dni.

10. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub zmniejszyć danemu czytelnikowi limit wypożyczeń.

11. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji, o ile nie zostały one zamówione przez innego czytelnika.

12. Istnieje możliwość wypożyczenia podwójnych egzemplarzy książek znajdujących się w Czytelni i Wypożyczalni Książek Naukowych (termin do 30 dni). Istnieje również możliwość wypożyczenia wybranych tytułów pojedynczych egzemplarzy na zasadzie wypożyczenia krótkoterminowego. O tym, czy książkę można wypożyczyć decyduje bibliotekarz, który również ustala dokładny termin zwrotu, wynoszący nie dłużej niż 3 dni.

13. W Czytelni istnieje możliwość wypożyczania archiwalnych tytułów czasopism (za wyjątkiem zbiorów regionalnych i tomów oprawnych) na zewnątrz.

14. W przypadku przetrzymania jednostek bibliotecznych ponad określony termin czytelnik otrzymuje pisemne, mailowo lub telefoniczne wezwanie do zwrotu, ponosząc koszt monitu w wysokości aktualnej opłaty pocztowej. W przypadku otrzymania pisemnego wezwania do zwrotu, czytelnik ponosi koszt monitu w wysokości aktualnej opłaty pocztowej. Płaci też karę w wysokości 10 groszy za 1 dzień przetrzymania 1 jednostki bibliotecznej.

15. Opłaty za nieterminowy zwrot pobierane są niezależnie od tego, czy zostało wysłane upomnienie.

16. Jeżeli czytelnik pomimo monitów odmawia zwrotu książek, Biblioteka blokuje konto czytelnika a następnie może dochodzić zwrotu zaległych pozycji na drodze sądowej lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej, jak również może umieścić odpowiednie dane w rejestrze dłużników.

17. Bibliotekarz może rezerwować pozycje aktualnie wypożyczone.

18. Konto czytelnika może być usunięte na jego prośbę pod warunkiem, że rozliczył się z Biblioteką i osobiście złożył pisemne oświadczenie.

 

 

§ III. UDOSTĘPNIENIA

 

1. W Czytelni korzystać można z całego księgozbioru Biblioteki.

2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurującego bibliotekarza.

3. Z księgozbioru podręcznego i z bieżących tytułów czasopism czytelnik korzysta samodzielnie.

4. Książki oraz roczniki czasopism czytelnik zamawia u dyżurującego bibliotekarza.

5. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Korzystanie z cennych zbiorów wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.

 

 

§ IV. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik.

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia danej jednostki czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną.

3. W przypadku niemożliwości zwrócenia tej samej pozycji czytelnik może za zgodą i w porozumieniu z pracownikiem danego działu: dostarczyć inną pozycję przydatną w Bibliotece, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej niezwróconej pozycji.

 

 

 

§ V. USŁUGI REPROGRAFICZNE I INNE

1. Na kopiowanie wszelkich udostępnionych materiałów Czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

2. Czytelnia prowadzi odpłatne usługi reprograficzne (ksero, skan), z poszanowaniem prawa autorskiego (zgodnie z Załącznikiem nr 1 – cennik).

3. W Czytelni korzystać można z komputerów, co regulują odrębne przepisy.

 

 

§ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu.

2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Laskowski. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby Biblioteki: ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc.

3. Dane osobowe czytelników są udostępniane Instytutowi Książki jako operatorowi programu bibliotecznego MAK+

4. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach, tj. zapewnienie ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.

5. Dane czytelnika podlegają ochronie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania lub usuwania.

 

 

§ VII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Z powodu awarii, prac remontowych lub porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn, dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć poszczególne działy lub całą Bibliotekę na określony czas lub ograniczyć zakres jej pracy.

2. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki. Od tej decyzji użytkownik ma prawo odwołać się do Burmistrza Miasta Sierpca.

3. Regulamin korzystania ze zbiorów MBP w Sierpcu decyzją dyrektora Biblioteki wchodzi w życie  z dniem 22 stycznia 2020 roku.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

§ I. ZASADY KORZYSTANIA
 
 1. Korzystanie z Internetu i sprzętu komputerowego w Bibliotece jest bezpłatne.
 2. Z Internetu i sprzętu komputerowego w Bibliotece może korzystać każda osoba po zapisaniu się do Biblioteki, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Korzystania ze Zbiorów Bibliotecznych.
 3. Z komputerów nie mogą korzystać osoby, które nie uregulowały wszystkich zobowiążań wobec biblioteki (zbiory biblioteczne, kary).
 4. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników Biblioteki należy zachować ciszę.
 5. Indywidualna sesja internetowa może trwać  godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 6. Każdorazowe udostępnienie komputera i Internetu wiąże się z okazaniem karty czytelnika i wpisaniem danych użytkownika do rejestru. Rejestr zawiera godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy przy komputerze, numer karty i podpis użytkownika.
 7. Komputer służy do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z baz danych, korzystania z zainstalowanych programów biurowych i graficznych.
 8. W przypadku problemów technicznych z komputerem należy niezwłocznie powiadomić dyżurującego bibliotekarza. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek prób napraw przez użytkownika.
 9. Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.
 10. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 11. Użytkownik ma możliwość korzystania z własnego nośnika pamięci, po uprzednim zgłoszeniu tego bibliotekarzowi i sprawdzeniu nośnika przez program antywirusowy.
 12. Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci WWW przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera.
 13. Użytkownik na własną odpowiedzialność wprowadza dane osobowe i poufne podczas korzystania z portali społecznościowych, kont pocztowych, bankowych itp.
 14. Kończąc sesję z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane. Jeśli tego nie uczyni, system automatycznie usunie pozostawiane dane przy włączaniu komputera.
 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w komputerze dokumenty i za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 16. Pracę na komputerze należy zakończyć 15 minut przed końcem pracy Biblioteki. Jeśli użytkownik samodzielnie tego nie zrobi, system automatycznie wyłączy komputer 10 minut przed zamknięciem placówki.
 
§ II. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU, ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH I PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH
 

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Instalowania na komputerach oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściągniętego przez Internet.
 2. Używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów.
 3. Działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenia oprogramowania.
 4. Wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu, dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, przyłączania lub odłączania klawiatur, monitorów, myszek, rozkręcania jednostek centralnych.
 5. Wykorzystywania Internetu do:
  • przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe (np. pornografia),
  • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców
  • wpisywania treści obraźliwych dla innych użytkowników Internetu oraz innych treści naruszających prawo i dobre imię innych osób.
 6. Spożywania napojów i posiłków.
 
§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
 2. Bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem. 
 3. Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.
 4. Biblioteka wykorzystuje program monitorujący wykonywane działania na komputerach, poprzez gromadzenie adresów stron logowania. Gromadzenie adresów stron logowania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów i ochrony przeciwko niewłaściwemu, sprzecznemu z prawem bądź obyczajnością wykorzystywaniu komputerów i Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu.

 

§ IV. KORZYSTANIE Z BEZPRZEWODOWEGO PUNKTU DOSTĘPOWEGO DO SIECI INTERNET
 1. Bezprzewodowy punkt dostępu do sieci Internet umożliwia podłączenie użytkowników Biblioteki z prywatnych komputerów, (laptop, palmtop, smartfon, telefon komórkowy) mających możliwość podłączenia do sieci.
 2. Z bezprzewodowego punktu dostępu do sieci Internet korzystać może każda osoba, która zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz hasłem wskazanym przez Bibliotekarza.
 3. Korzystanie z dostępu do sieci Internet jest bezpłatne.
 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z korzystania z usługi oraz sieci Internet wynikające z przyczyn niezależnych od Biblioteki, w szczególności za:
  • nieprawidłowe działanie usługi,
  • utratę danych użytkownika korzystającego z usługi,
  • dostęp do komputera użytkownika osób trzecich,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku niepoprawnej konfiguracji komputera użytkownika,
  • brak dostępu użytkownika do usługi.
 5. Zabronione jest:
  • wykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie bezprzewodowego punktu dostępu do sieci Internet lub urządzeń innych użytkowników,
  • świadome i nieuzasadnione powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług np. natłoku w sieci transmisji danych,
  • transmisja danych z wirusami komputerowymi, 
  • transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy (np. mass mailing),
  • podejmowanie prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet,
  • wysyłanie spamu,
  • używanie programów typu p2p,
  • dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp., uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktu bezprzewodowego sieci Internet,
  • korzystanie z treści niedozwolonych,
  • wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
 6. Biblioteka zapewnia zasilanie 230 V do urządzeń.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania zasobów Internetu.
 8. Bibliotekarz może odmówić udostępnienia hasła dostępu do bezprzewodowego Internetu, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 9. Pracownicy Biblioteki nie udzielają pomocy technicznej przy konfiguracji połączenia internetowego na sprzęcie Użytkownika.

Sierpc, 8 września 2021 r.

 

 

Załącznik nr 1
Cennik opłat za wydruk czarno-biały
 • Format A4 – 0,50 zł
 • Format A4 – wydruk dwustronny – 1 zł
 • Format A3 – 1 zł
 • Format A3 – wydruk dwustronny – 2 zł

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl