ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Klub Malucha

Jesteś rodzicem lub opiekunem kilkuletniego malucha? Powoli wyczerpują Ci się pomysły na ciekawe spędzanie czasu z dzieckiem? A może chcesz podzielić się z innymi rodzicami swoimi problemami lub doświadczeniami? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź do Biblioteki!

W każdy wtorek w godzinach 12.00 – 14.00 serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 5 lat wraz z rodzicami do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży na spotkania w bibliotecznym Klubie Malucha. Zajęcia mają zabawowo-edukacyjny charakter, w ich trakcie dzieci biorą udział w zajęciach plastycznych, uczą się prostych wierszyków, wyliczanek, słuchają książek, a rodzice mogą spokojnie porozmawiać i włączyć się do wspólnej zabawy.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KLUBU MALUCHA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SIERPCU

I. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Klubu Malucha organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sierpcu jest:

  • Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne;
  • Zajęcia są bezpłatne, skierowane do dzieci w wieku 2-5 lat;
  • Na zajęciach dziecko pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna.

II. Miejsce i czas zajęcia

  • Zajęcia odbywają się w Budynku Głównym (ul. Płocka 30) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w Oddziale dla dzieci;
  • Zajęcia odbywają się w każdy wtorek miesiąca w godzinach 12.00-14.00. Ewentualne zmiany terminu podawane są na stronie internetowej Biblioteki.

III.  Ochrona danych osobowych

  • Udział w zajęciach Klubu Malucha organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a zwłaszcza publikację wizerunku. Przetwarzanie to ma na celu wyłącznie promowanie działań kulturalnych. Nie mniej jednak przysługuje uczestnikowi prawo cofnięcia zgody w każdym momencie, a także dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Pozostałe postanowienia

  • Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa;
  • Wyjścia z Sali (np. do toalety) muszą być zgłaszane prowadzącemu zajęcia;
  • W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń prowadzącego.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl