ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Młodzi Sierpeccy Twórcy Literatury

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nałkowskiej
w Sierpcu

ogłasza XI edycję konkursu literackiego

„MŁODZI SIERPECCY TWÓRCY LITERATURY”

 

W 2018 roku minęło 25 lat od ogłoszenia przez naszą Bibliotekę pierwszego w dziejach miasta konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności literackich, odkrywanie talentów, rozbudzenie fantazji i realizacja marzeń o pisaniu. Wielu nagrodzonych i wyróżnionych przez nas uczestników kontynuuje swoje pasje literackie.

Zachęcamy nauczycieli, rodziców i opiekunów do rozpropagowania konkursu wśród dzieci i młodzieży.  Mamy nadzieję, że w czasach społeczeństwa „obrazkowego”, w którym królują nieodłączne telefony komórkowe, smartfony, Internet, znajdą się wrażliwe, dbające o słowo pisane młode osoby.

 

 

Regulamin:

1. Cele i założenia programowe konkursu:
a.   Popularyzacja twórczości literackiej.
b.   Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich.
c.   Rozbudzenie zainteresowań twórczością literacką wśród dzieci i młodzieży.
d.  Wyłowienie talentów literackich.
e.   Motywowanie do pracy twórczej.
f.   Spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego.

2. Adresaci konkursu:
a.  W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej z terenu miasta Sierpca i poszczególnych gmin powiatu sierpeckiego.
b.  Organizator przewiduje cztery kategorie wiekowe uczestników konkursu:

  • I grupa wiekowa – klasy II-IV
  • II grupa wiekowa – klasy V-VI
  • III grupa wiekowa – klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum
  • IV grupa wiekowa – młodzież szkół średnich

3. Zasady uczestnictwa:
a.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora lub złożenie do 31.10.2019 roku utworów literackich swego autorstwa, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach a także niepublikowanych w Internecie.
b.  Jeden autor może nadesłać do 5 wierszy lub 3 krótkie utwory prozatorskie (opowiadania, bajki, reportaże, eseje, bądź fragment większej całości) do 5 stron formatu A4.
Tematyka prac jest dowolna.
c. Każda złożona na konkurs praca musi być przekazana również w wersji elektronicznej (płyta CD, pendrive).
d.  Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, szkoła, klasa).
W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku dziecka w celach promocyjnych związanych z konkursem.

4. Termin składania prac:
Prace należy składać do końca października 2019 r. w Czytelni lub Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej, bądź przesyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu 09-200 Sierpc, ul. Płocka 30 (z dopiskiem „Konkurs literacki”).

5. Rozstrzygnięcie konkursu.
O dokładnym terminie informować będziemy na stronie internetowej biblioteki. Każdy uczestnik zostanie też poinformowany indywidualnie.
Nadesłane na konkurs prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. do publikacji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania prac.

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych

a. Uczestnicy konkursu, a w przypadku małoletniego opiekunowie prawni zgadzają się na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do swoich prac.
b. Uczestnicy konkursu, a w przypadku małoletniego opiekunowie prawni zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń wobec Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
c. Uczestnicy konkursu, a w przypadku małoletniego opiekunowie prawni zgadzają się na bezterminowe i nieodpłatne utrwalanie, zapisywanie, publikowanie, edytowanie utworu w całości bądź w częściach.

8. Zgłoszenie utworu/utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu pokrywają uczestnicy.

10. W każdej grupie wiekowej przewidujemy przyznanie trzech nagród lub wyróżnień. Nagrodzone lub wyróżnione prace zostaną wydane w tomiku pokonkursowym.

11. Przetwarzanie danych osobowych
a. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
b. Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu.
c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu wyłonienia laureatów, przyznania im nagród i wyróżnień oraz komunikacji ze zwycięzcami Konkursu.
d. Dane osobowe uczestników, po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte.
e. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Piotr Laskowski, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
f. Zgodnie z RODO, osobie przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

g. Nie przekazujemy danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego i ich nie profilujemy.

12. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 24 275 28 53 wew. 23 lub 25 lub pod adresem: czytelniasierpc@wp.pl
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: Ewa Karolewska, Magdalena Staniszewska.

Oświadczenie dorosły

Oświadczenie dziecko

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl