ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Pracownicy

Autor: Magdalena Staniszewska

Obecny kształt biblioteki, jej wizerunek, tradycje to wspólny wysiłek kilkudziesięciu pracowników, którzy na przestrzeni minionych, już ponad 60 lat związali swoją pracę i ambicje zawodowe z tą instytucją.

Pierwszym i jedynym pracownikiem Biblioteki Powiatowej była Barbara Strześniewska, która opracowywała i udostępniała książki czytelnikom.

Drugim z kolei pracownikiem biblioteki od 1946 r. była Anna Buraczyńska. Pracowała z książką ponad 37 lat, była długoletnią instruktorką i wniosła nieoceniony wkład w organizację i doskonalenie bibliotek w powiecie. Swoją pracę opierała na pierwszym podręczniku bibliotekarskim Józefa Grycza, pt. „Bibliotekarstwo powszechne”.

Adam Zwoliński w latach 1948-1951 kierownik sierpeckiej Biblioteki Powiatowej

Wielkie zasługi w zakresie odbudowy i zakładania bibliotek od podstaw miał Adam Zwoliński. Był on nie tylko działaczem kultury i entuzjastą książki, ale także wybitnym organizatorem tajnego nauczania na północnym Mazowszu w l. 1939-1945. W 1945 r. Zwoliński był inspektorem szkolnym i głównym inicjatorem powołania Biblioteki Powiatowej. W latach 1948-1951 kierował jej działalnością, a następnie przez prawie 25 lat był dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie. W Sierpcu Adam Zwoliński zdobywał fundusze na powiększenie zbiorów bibliotecznych, pozyskanie i powiększenie lokali, zdobycie niezbędnego sprzętu bibliotecznego, a przede wszystkim pozyskanie kadry dla bibliotek.

Następcami Adama Zwolińskiego byli: Stanisław Bobiński, Krystyna Okońska i Olga Olańska. Trwałe miejsce w historii biblioteki zajęli także m.in.: Rafaela StyrnałZofia Isio – pracownice Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Longina Szulc – instruktorka, a następnie kierowniczka wypożyczalni dla dorosłych oraz Jadwiga Wojciechowska. Osoby te prowadziły również szkolenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy z terenu, inicjowali spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy czytelnicze i inne imprezy kulturalne. Ważną dla biblioteki postacią był też Jan Mossakowski, który do 1955 r. kierował powołaną w 1949 r. Miejską Biblioteką Publiczną.

Sylwester Puchalski – dyrektor Biblioteki w l. 1955-1987

Pod kierownictwem Sylwestra Puchalskiego, który był dyrektorem biblioteki w latach 1955-1987, instytucja ta rozrosła się w dużą książnicę, uzyskała stały, własny budynek, a także zdobyła autorytet placówki niezbędnej w mieście. Kierownictwo Sylwestra Puchalskiego zbiegło się z powołaniem w 1955 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mimo niezbyt dobrego zdrowia Sylwester Puchalski nie szczędził sił ani inicjatyw w pracy zawodowej. Uzupełniał i wciąż doskonalił kwalifikacje zawodowe, prowadził aktywną działalność społeczną. Był także aktywnym członkiem i działaczem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, m. in. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgu w Płocku, był delegatem na kilku zjazdach Stowarzyszenia. Za swoją pracę i działalność społeczną wyróżniony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznakami: „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Województwa Warszawskiego” oraz medalem „1000-lecia Państwa Polskiego”.

Jan Burakowski – dyrektor Biblioteki w l. 1988-1999

Dnia 1 stycznia 1988 r. stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu objął Jan Burakowski. Do Sierpca przybył z Olsztyna, gdzie pracował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Jan Burakowski bardzo angażował się w sprawy bibliotek publikując liczne artykuły, głównie w czasopismach bibliotekarskich „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz Olsztyński”, a także w periodykach regionalnych i czasopismach ogólnopolskich, jak „Polityka”, „Tygodnik Kulturalny”. Swoje doświadczenia z pracy w bibliotece zawarł też w kilkunastu publikacjach zbiorowych i poradnikach. Za pracę zawodową i społeczną został wyróżniony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i licznymi odznakami honorowymi, w tym „Zasłużony Działacz Kultury”. Jan Burakowski odszedł na emeryturę 1 listopada 1999 r., choć faktycznie rozstał się z biblioteką 31 grudnia, gdyż do czasu wyłonienia następnego dyrektora pracował na pół etatu.

Maria Wiśniewska – dyrektor MBP w l. 2000-2017

Od 1 stycznia 2000 r. zespołem pracowników kierowała mgr Maria Wiśniewska – bibliotekoznawca. Przed objęciem tego stanowiska była kierownikiem Czytelni, gdzie przyczyniła się do pomyślnego rozwoju działalności informacyjnej, bibliograficznej i oświatowej. Stworzyła też wiele cennych publikacji, m. in. wykaz bibliograficzny dotyczący Sierpca, a także wiele artykułów do prasy lokalnej i fachowej promujących Bibliotekę Miejską. Z dniem 31 stycznia 2017 r. Maria Wiśniewska odeszła na emeryturę.

Monika Stańczak dyrektor Biblioteki od 2017 r.

Z dniem 1 lutego 2017 r. stanowisko dyrektora MBP objęła mgr Monika Stańczak, wyłoniona w drodze konkursu. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła politologię. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną. Od marca 2003 roku pracowała w Książnicy Płockiej, od maja 2016 roku na stanowisku starszego kustosza.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej, łącznie z Filią nr 2 pracuje obecnie 10 pracowników, w tym 7 bezpośrednio przy obsłudze czytelników.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl