ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 16/01/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO:

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Płocka 30, 09 – 200 Sierpc

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy: pracownik gospodarczy

 

Warunki pracy:
 • Wymiar etatu: 1 etat
 • Umowa o pracę
Miejsce pracy:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie średnie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
Wymagania dodatkowe:
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Dokładność, sumienność, zaangażowanie w działania biblioteki
 • Kultura osobista, komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Dyspozycyjność
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu oraz terenu przyległego do biblioteki
 • Przenoszenie lżejszych sprzętów i zakupów
 • Zakup art. gospodarczych dla Biblioteki
 • Przygotowanie i obsługa w czasie spotkań i imprez organizowanych przez bibliotekę
 • Wykonywanie drobnych prac pomocniczych w Bibliotece
 • Roznoszenie zaproszeń na imprezy biblioteczne
 • Odbieranie i wysyłanie korespondencji bibliotecznej
Wymagane dokumenty :
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia
  i umiejętności,
 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana klauzula informacyjna rekrutacji.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :  

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

w przypadku, gdy list motywacyjny i CV zawierają zdjęcie powinny być zaopatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zawartego w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1”

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów :

 • wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 26 stycznia 2023 r. w siedzibie Biblioteki lub przesłać pocztą ( liczy się dzień wpływu do Biblioteki ) na adres : Miejskiej Biblioteki Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu, ul. Płocka 30,n09 – 200 Sierpc z dopiskiem : „Nabór na stanowisko: pracownik gospodarczy”.
 • dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym nie będą rozpatrywane i będą przechowywane do 1 m-ca od wyniku naboru, w tym terminie osoba może odebrać dokumenty, po jego upływie dokumenty zostaną trwale zniszczone
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na BIP, stronie internetowej Biblioteki mbp.sierpc.pl oraz w miejscu dostępnym dla użytkowników
  w siedzibie Biblioteki
 • Dyrektor MBP W Sierpcu zastrzega sobie prawo do powiadomienia telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszych etapów jedynie wybranych kandydatów i ustaleniu terminu rozmowy kwalifikacyjnej .

Zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z kandydatów.

 • Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę
  w wymiarze 1 etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania
  z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przewidywany termin zatrudnienia od
  1 lutego 2023r.

 

 

 Sierpc, dnia 16.01. 2023r.                 

                                                                                Dyrektor

                                                                                               Miejskiej Biblioteki Publicznej 

                                                                                  im. Zofii Nałkowskiej

                                                                                                                                          /-/                                                         

                                                                                         mgr Monika Stańczak

 

klazula informacyjna rekrutacja iodo (doc)

klazula informacyjna rekrutacja iodo (pdf)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl