ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 08/10/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA BIBLIOTEKARZA
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu
ul. Płocka 30, 09 – 200 Sierpc

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

Warunki pracy:
 Wymiar etatu: 1 etat
 Umowa o pracę

Miejsce pracy:
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu, Oddział dla dzieci i młodzieży, ze względu na specyfikację pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracownika na filii

Oferujemy:
 Ciekawe środowisko pracy
 Możliwość rozwoju osobistego
 Szkolenia

Wymagania niezbędne:
 Wyższe wykształcenie (licencjat) lub średnie
 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych

Wymagania dodatkowe:
 Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych
 Doświadczenie w pracy w bibliotece publicznej na stanowisku merytorycznym
 Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 Łatwość nawiązywania kontaktów
 Dokładność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 Kreatywność, innowacyjność oraz motywacja do pracy
 Kultura osobista, komunikatywność
 Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 Organizacja i prowadzenia zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
 Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
 Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 Udzielanie informacji
 Skontrum księgozbioru
 Dbałość o stan powierzonego mienia
 Przygotowywanie informacji o działaniach do środków masowego przekazu (media, strona internetowa, facebook)
 podejmowanie inicjatyw zmierzających do pozyskania środków finansowych poprzez przygotowanie wniosków o dofinansowanie do władz lokalnych, fundacji krajowych i zagranicznych oraz do Unii Europejskiej, pozyskiwanie sponsorów
 Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami

Wymagane dokumenty :
 życiorys (CV),
 list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności
 kopie świadectw pracy,
 oświadczenie o posiadaniu zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 oświadczenie, że kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 podpisana klauzula informacyjna rekrutacji

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

w przypadku, gdy list motywacyjny i CV zawierają zdjęcie powinny być zaopatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zawartego w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1”

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów :
 wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 18 października 2021 r. w siedzibie Biblioteki, lub przesłać pocztą (liczy się dzień wpływu do Biblioteki) na adres:
Miejskiej Biblioteki Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu , ul. Płocka 30, 09 – 200 Sierpc z dopiskiem : „Nabór na bibliotekarza”,
 dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym nie będą rozpatrywane i będą przechowywane do 1 m-ca od wyniku naboru, w tym terminie osoba może odebrać dokumenty, po jego upływie dokumenty zostaną trwale zniszczone
 informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na BIP, stronie internetowej Biblioteki www.mbp.sierpc.pl oraz miejscu dostępnym dla użytkowników w siedzibie Biblioteki
 Dyrektor MBP W Sierpcu zastrzega sobie prawo do powiadomienia telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszych etapów jedynie wybranych kandydatów i ustaleniu terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z kandydatów
 Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Klazula Informacyjna Rekrutacja Iodo

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu

ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc

tel: 24 275 28 53
mbp@sierpc.pl